Original Research

Kanegelo ya Nimirode: Re lebelela diphihlelelo tša gagwe ka lefsa

Elelwani B. Farisani
Verbum et Ecclesia | Vol 32, No 1 | a479 | DOI: https://doi.org/10.4102/ve.v32i1.479 | © 2011 Elelwani B. Farisani | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 15 November 2010 | Published: 15 November 2011

About the author(s)

Elelwani B. Farisani, University of South Africa, South Africa

Abstract

Kanegelo ya Hama/Nimirode e šomišitšwe go gatelela Bathobaso ba Afrika-Borwa le ba Amerika. Taodišwana ye e lekola Nimirode ka lefsa le go tšea magato a go bušetša seriti sa gagwe le sa Bathobaso sekeng.

Seo se tlo dirwa ka dikgato tše tlhano ka mo tlase. Sa mathomo, re tlo lekola dimelo tša bana ba Noage, go kwešiša Nimirode, yo e lego yena šedi ye kgolo ya taodišwana ye. Sa bobedi re tlo lebelela ka fao bangwadi ba bangwe ba tšweletšago seswantšho sa go befa sa Nimirode. Sa boraro, re tlo sekaseka tirišo ya kanegelo ya Hama/Nimirode go gatelela le go dira Bathobaso makgoba. Sa bone, re tlo sekaseka diphihlelelo le dikatlego tša Nimirode. Mo re tlo tsepelela diphihlelelo tša gagwe tše tharo tše kgolo bjalo ka go ba mmuši wa maemo, motsomi yo maatla le moagi. Nepo ya karolo ye ke go ganetšana le tshekatsheko ya go se be botse ye e nepilwego Nimirode nakong ya go feta. Re tlo tlaleletša ka go fa tshekatsheko ye e tebilego ya thogako godimo ga Hama/Kuše/Nimirode. Sa bohlano, ebile e le sa mafelelo, re tlo tšweletša nyanyeng bohlokwa bja kanegelo ya Nimirode go bao ba bego ba gateletšwe le go ba makgoba ka baka la temana ye. Re tlo nepiša Afrika-Borwa.


Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3801
Total article views: 12118


Crossref Citations

No related citations found.